Abbahagyja a dohányzást nehezen lélegző fejerek.

Somogyvary Gyula -- Viragzik a Mandula - Free Download PDF

Download Somogyvary Gyula -- Viragzik a Mandula Sikert aratott, s ettől kezdve a Singer és Wolfner cég, amely a népszerű Új idők című hetilapot is kiadta Herczeg Ferenc főszerkesztésében, évente publikálta Somogyváry új regényeit, és a Virágzik a mandula… új meg új kiadásait.

A je-lentős siker arra késztette az írót, hogy még két regényben ossza meg első világháborús élményeit az olvasókkal. Így lá- tott napvilágot ben a Ne sárgulj fűzfa! Másfél évtizedig se tartott ez a regényírói sikersorozat és életpálya; után ig egyetlen Somogyváry-mű sem látott napvilágot, ugyanakkor az antikváriumokban és a használtcikk-piacon nagy áron cseréltek gazdát a régebbi kötetek.

Ezért is örvendetes, hogy most e regénytrilógia mindhárom kötete megjelenik. Ez a mostani kiadás az És Mihály harcolt… esetében közel hatvan- éves hallgatást tör meg.

Igaz ugyan, hogy az a nemzedék, mely huszonévesen vett részt az első világháborúban és a harmincas évek olvasóközönségének számbeli javát adta, valamint e nemzedék gyermekei, a most hetven-nyolcvan- évesek, már nem tartozhatnak a könyveket vásárló közönség többségéhez, mégis remélhető, hogy a Virágzik a mandula…, a Ne sárgulj fűzfa!

A regény humora, anekdotikus részletei, a fejezetek mottóiként idézett katonanóták szövege azt az egységes hangulatot közvetítik, amit például Gyóni Géza versei is. Bár a magyar első világháborús-irodalom kiváló érté- kekben gazdag, Tersánszky Józsi Jenőtől Szomory Dezsőn, Molnár Ferencen és Balázs Bélán át Kuncz Aladárig, Tabéry Gézáig és Markovics Rodionig, ez a harmincas évek derekán megjelent regény időben utánuk készült, és egy másfajta nemzedék, másfajta nézőpont megnyilvánulása.

Somogyváry Gyula ahhoz a háborút átélt, csalódásokon és megrázkódtatásokon átvergődött középosztálybeli nem-zedékhez tartozik, mely nemzedék meghatározta a két hábo-rú közötti Magyarország életét és közvéleményét.

Ez a nem-zedék vette át a közhivatalok, intézmények, hírlapok, hadsereg, általában a közélet irányítását a háború előtti abbahagyja a dohányzást nehezen lélegző fejerek és általában a nemességtől; ugyanakkor semmi kap-csolata nem volt a nagyiparos, gyáriparos, bankár, földbirto-kos, iparűző rétegekkel. Kétségbeesve tapasztalták a frontról hazatérve, sebesülten és elrongyolódottan a forradalmak zűrzavarát, a trianoni békediktátum könyörtelenségét, az or-szág megcsonkítását, mely országért öt éven át véreztek, a gazdasági helyzet és vele az életkörülmények romlását; majd emberfeletti abbahagyja a dohányzást nehezen lélegző fejerek kikecmeregtek ebből az állapotból, alig tizenöt esztendő alatt segítettek talpra állítani az országot, hogy az újabb háborúban ismét csak szembekerüljenek az ál-lam szekerét rossz irányba toló bűnös törekvésekkel.

Somogyváry Gyula élete mindezt jelképesen is példázza. A Sopron megyei Füles községben született, atyja abbahagyja a dohányzást nehezen lélegző fejerek nagycenki Széchenyi-uradalom gazdatisztje; a háborúból ban betegen hazavergődött fiú, aki ben éppen csak belekóstolhatott a hírlapírás rejtelmeibe, első itthoni élmé- nyeként azt a döbbenetet kénytelen átélni, hogy szülőfalujá- ból Nikitsch néven osztrák község lett, mert átcsatolták Ausztriához.

A falu most közvetlenül a magyar határnál te-rül el. Somogyváry Gyula ebbe nem akar belenyugodni, részt vesz a nyugat-dunántúli mozgalmakban, s annyit sike-rül elérniük - természetesen a m. Somogyváry Gyula főhadnagyi rangban leszokni a dohányzásról nem dohányzó hét fórum ideig az új nemzeti hadsereg tisztje, Gyula diák néven adja ki versesköteteit Székesfehérvárott Gyújtogatás, és Debrecenben Idők sodrában, E néven jelenik meg a fővárosban is néhány kötete, versek és egy ifjúsági re-génye A fejedelem stafétája, ; a széles közvélemény nem nagyon figyel fel rá, bár hazafias költeményeit iskolai és más ünnepélyeken gyakran szavalják.

A húszas évek végén a rá- dióhoz kerül, először dramaturg, majd helyettes igazgató, a harmincas évek elejétől kezdve pedig irodalmi igazgató.

Első jelenet

Mint említettük, tömegsikert először az ban ki-adott Virágzik a mandulá…-val aratott. Ettől kezdve mint köz- életi személyiség is fontos szerepet játszik, nem csupán mint a rádió egyik vezetője, hanem mint - őszétől kezdve - szűkebb hazájának, a csornai választókerületnek országgyű- lési képviselője is.

Beválasztják a Petőfi Társaságba. Somogyváry Gyula emberi tisztességérzete és becsülete először a zsidótörvény meghozatalakor kerül szembe a fenn- álló renddel.

Mint képviselő, tiltakozik a zsidótörvény miatt, és a törvény meghozatala ellen szavaz. Bekapcsolódik egy németellenes mozgalomba, melynek részleteit nem ismerjük, de annyi tény, hogy Magyarország német megszállásakor a Gestapo foglyul ejti, és Mauthausenbe hurcolja.

Kádár Gyula emlékiratából A Ludovikától Sopronkőhidáig megtudjuk, hogy Somogyváry Gyula a háború alatt tartalékos századosként a vezérkari főnökség VI.

Szigetszentmik-lósi villájának kertjében egyszer egész délután elvitatkoztunk a magyar jövőről. Költői volt, nem látta a realitásokat.

Nem szerette a németeket, szidta őket, elítélt minden erőszakot. Míg együtt szolgált velem, három ízben jelentették fel nyilas tisztek, minden feljelentés-ből nekem kellett abbahagyja a dohányzást nehezen lélegző fejerek nehezen kimosnom. Vádat nem emelhettek ellene, így hát csupán internálták. Budapesten, a Mosonyi úti ÁVH-felügyelet alatt álló rabkórházban halt meg internáltként ban. Így vált tehát a Virágzik a mandula… akkor még zászló- si rangot viselő, első világháborús hőse Hitler és Rákosi rab-jává.

Nemeskürty István. Lombja, Levele hajt a fá- nak, de virágját nem adja ki. Azután egyszerre, valamelyik tavaszon csudát tesz. Annyi a virágja, mint semmiféle más fának. Egyetlen hatalmas, vidám bok-réta az egész fa.

Második jelenet

Furcsa virág a mandulavirág. Ha nem hívja leghangosabb kürtjével a tavasz: nem hajt. De ha kihajt, akkor elsőnek hajt ki minden virágok között. S akkor kihajt olyan korán, mikor más fák, abbahagyja a dohányzást nehezen lélegző fejerek virágok még csak nem is álmodnak a tavaszról.

S aztán, egy éjszakán lehull csaknem az egész virágcsoda ró- la. Egyetlen szélroham Leráz róla minden virágot, melynek nem voltrendelése, hogy kössön s teremjen. Alig marad rajta.

Látták: Átírás 1 1 P e st, Május 1. A közlemények és fizetések bérmentesítendő k. Megrendelhető minden kir.

Ami lehull, virágként hull le, gyönyörűségként hal meg tavaszi mámorban, fiatal varázsban. S ami rajt marad a fán - néhány árva virág - leveti abbahagyja a dohányzást nehezen lélegző fejerek, kopott, szürke termés lészen, s csontpáncélt ölt ruhája alá. Ha meg-hámozod: kemény, mint maga az irgalmatlanság Pedig belül édes, tiszta és jó - mint a kenyér s mint a becsület. Ámbár van olyan is, amely megkeseredik. Arra se haragudjatok, nehéz a sors, a mandulasors.

Annál inkább szeressétek azt, amelyik szürkeségben, ke-ménységben s dáncélban is megmaradt édesnek! Érdemes lett volna számolnom, hogy hányadszor ásí- tottam már azon az éjszakán.

Nyilván az ezrediknél tartottam volna.

Mert ásít az ember, ha álmos és ha fázik. Én pedig nagyon álmos voltam. Előtte való két éjszakán folyton a lőréseknél állottunk, mert jobbra tőlünk, a San Michele kúpján egyre próbálkozott az olasz. A váradi hon-védek ugyan mindannyiszor visszaverték, de azért a debre-ceniek két zászlóalj át esti szürkületkor mégis közelebb tolták a kúp mögé, s a Wippachtól le a tengerig: riadókészültségben állott az egész front.

Két éjszaka hát nem aludtam semmit.

mi változik a dohányzásról való leszokás után analóg leszokni a dohányzásról

Aznap, meg egész napon át, aknavetőtűz zuhogott ránk, s a mellvédek kőrakása vagy tíz helyen is beomlott az árokba. Egész délután a köveket szórtuk ki, no meg a dobo-kat figyeltük.

Mert ez volt akkor a háború divatja. A hadviselés a föld alá vonult. Olasz is, magyar is egyre robbantott. Aknákat, folyosó- kat fúrt az ellenfele alá, hogy azután, ha kellő helyre ért, meghordja az aknasikátor végét ekrazittal, s fölrobbantsa a szemben lévő árkot. Hát erre kellettek a dobok meg a vizesdézsák. A dobok bőrére vetett néhány babszem, vagy a dézsák vizének rezgé- se elárulta, fúr-e az ellenség. Aki nem próbálta, nem tudj a, milyen irgalmatlan dolog volt a dobok meg a vizesdézsák figyelése.

Обычный венгерский - Словари - Клавогонки - онлайновый клавиатурный тренажер-игра

Hiszen a babszemek meg a víz egyre rezegtek. S az embernek milliószor eszébe jutott: hátha most készült el alattunk az akna, hátha most hordták tele dinamittal, hátha most, ebben a percben gyújtják a kanócát, s egy perc múlva már nem leszünk. Mert szerencse dolga az egész. Lám, a múltkor is a osok alá fúr-tak az olaszok.

abbahagyja a dohányzást nehezen lélegző fejerek hogyan lehet leszokni a dohányzásról népi módszerekkel.

Puszta szerencse, hogy idejében kiürítették az árkot, s a robbanás az üres vonalat röpítette légbe. De ezen a harmadik éjszakán már semmire sem gondoltam. Kezem, lábam olyan volt, mint az ólom. Úgy éreztem, hogy nagy szöges bakancsaim valójában már nem is idegen testek rajtam, hanem hozzám nőtt, hozzám tartozó testré- szek. Akár a körmeim, a hajam vagy a fülem.

Hiszen máso-dik hete, hogy nem voltak lent a lábamról. Nem éreztem a különvalóságukat. Valami fásult zsibbadás futkározott a tarkómtól le a talpamig.

S ötpercenként néztem rá az órám vilá- gító számlapjára. Este kilenc órakor vettem át a szolgálatot Juranics had-apródtól. S hajnali két órakor kellett felébresztenem Sós hadnagyot, az utánam következő vonalügyeletest. Fél kettő már régen elmúlott, de hol volt még a két óra, teremtő Isten!

Tankönyv Timar Zagoni

Elbotorkáltam a jobbszárnyra. A csatlakozáshoz. A fe-jem behúztam a vállaim közé, mert a harmadik szakasznál alig méteres volt az árok meg a mellvéd, a digó géppuska pedig egyre odapittyegetett. Sötét volt, pogány abbahagyja a dohányzást nehezen lélegző fejerek. Csak percekre suhant el fölöt-tünk az olasz fényszóró sugárkévéje vagy egy-egy égnek szálló rakéta.

Olyankor jól láttam az árkot s a vonal mögött lévő fenyőerdő széthasogatott csonkjait. De utána még söté- tebb feketébe burkolózott minden. Csak messze, a Podgorán fortyogott szakadatlan villogással a két front. Óráknak tűnt, amíg elértem a szárnyra, mert százszor is belebotlottam egy-egy alvó honvéd testébe vagy a mellvé- dekről lecsúszott homokzsákba. Az őrszemek a lőrésnek dőlve, álmosan horkantak össze, mikor elmentem mögöttük.

Mult mai mult decât documente.

És fásultan, halálra fáradt szajkó módra dünnyögték mondó- kájukat: - Tizedik Biene … harmadik jó dohányzó tabletták vélemények négyes számú belső figyelő… Előrefigyelek… semmi különös… Már az első szavuknál megismertem őket.

Ez az öreg Harangozó volt. Tegnap íratott velem a fele-ségének Nagykátára, hogy mégis adja el a borjút. Amaz pe-dig Klincsok Janó volt, a nagyétkű tót. A tornóci juhász, aki egyre várta a felmentését, mert ígérte hazulról a jegyzője. Jobbra, lent a lejtőn, a vonal mögött, járőr bukdácsolt a dolinán át.

ORVOSI HETI LAP. Honi s külföldi g y ó g y á sza t és kórbuvárlat közlönye.

Nyilván az előrevont debreceni tartalék zászlóalj-tól. Aztán újra csönd lett. Ásítva, le-lecsukódó szemmel botorkáltam tovább. Távolban rakéták és fegyverropogás. S akkor rám szólt valaki: - Állj, ki vagy?

Rendben van. Nyurga árnyék magasodott előttem.

A zsenik iskolája

A váradi honvé- dek szárnyszakaszának zászlósa. S mindketten ásítottunk az álmosságtól és a borzongás-tól. Mert fáradtak voltunk és nyirkosak. Néztük a fortyogó Podgorát, melynek púpja óriási te-vehátként domborodott föl a fényszórók kévéjében. Az olda-lában hosszú, tüzes hernyóként húzódott a puskázó rajvonal. Most ott próbálkoznak. Édeskés, émelyítő halottszag húzódott felénk, és ború- san, álmosan dőltünk a mellvédnek.

Valahol a sötét végtelenségben megláttam Vénusz csillagát. S abban a pillanatban hűs tengeri szél legyintett felénk délről, az Adria felől. A hajnal. S ugyanakkor fény lobbant meg messze délen, az össze-lőtt Bagni-fürdő mögött, mélyet morrant egy hosszú csövű ágyú, huhogva, hosszan huhogva szállott el fölöttünk roppant gránátja, s messze hátul, a Vallone-völgyben robbant földrengető zuhanással.

Egy ideig még ott ásítoztunk, aztán elköszöntem.

nikotin tapasz viszket

És ballagtam vissza az árkon. A hatodik harántgátnál lehasaltam a mellvéd alá a babszemes dobra, s a köpenyem alatt rávillantottam a villanylámpámat. Rezegtek a babszemek. Ötödnapja rezegtek. Sóhajtva mentem tovább. Egyszer-egyszer még fölnéztem az égre, a ragyogó Vé- nuszra, homályos gondolatok hazavittek az anyámhoz, lát-tam a József körúti fákat, és százszor is megnéztem az órá- mat anélkül, hogy fölfogtam volna, mennyit mutat. A második szakasz vonalában járhattam már félig éb-ren, félig alva, amikor messze, bal kéz felöl lilásodni kezdett az ég alja.

Végre benyitottam Sós hadnagy födözékébe. Ahogy betettem az ajtót, rávillantottam a villanylám-pámat. Hanyatt feküdt a deszkaágyon. A szája nyitva volt, s a melle úgy járt, mint a fújtató. Hebegve ébredt, amikor felráztam. Két óra. Átadom a szolgála-tot. Csönd van odakint… Csak a babszemek rezegnek.

Lehet, hogy érdekel